ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έδρα το Δήμο Αιγάλεω, Αττικής (οδός Κηφισού, αρ. 102), με ΑΦΜ 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. ΓΕΜΗ 251401000 (εφεξής o «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Heineken Silver Parties» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).
  1. Τον Διαγωνισμό επιμελείται ο Διοργανωτής σε συνεργασία με τ διαφημιστικές εταιρείες «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» και έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου, Αττικής στην οδό Τζαβέλλα 1-3, με ΑΦΜ 094493637, ΔΥΟ ΦΑΕ Αθηνών και αριθ. ΓΕΜΗ 2317801000.Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο www.heineken.com/gr/el/parties (στο εξής «Ιστότοπος του Διοργανωτή»).
  2. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  3. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπό του, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι (ιδιωτικού ή/ και δημόσιου) λογαριασμού (προφίλ) στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 κατωτέρω, είναι άνω των 18 ετών και κάτοικοι Ελλάδος (περαιτέρω οι «Συμμετέχοντες»).
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 26/5/2023ώρα 18:00 έως και την 2/10/2023, ώρα 2:00.Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται ο Διοργανωτής από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπό του, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του Διοργανωτή..
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού για τους Συμμετέχοντες, ο Συμμετέχων καλείται να προβεί σωρευτικά στις ακόλουθες ενέργειες: (α) να βγάλει φωτογραφία που να εμφανίζεται μόνο ο ίδιος (χωρίς εστίαση σε τρίτα πρόσωπα) σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο με φόντο το σήμα της «Heineken Silver» θα βρίσκεται σε επιλεγμένα από το Διοργανωτή φυσικά καταστήματα (όπως σούπερ μάρκετ) και (β) να αναρτήσει την υπό στοιχείο (α) φωτογραφία σε ιστορία (story) στο λογαριασμό που τηρεί στο Instagram, στην οποία (ενν. ιστορία) θα κάνει αναφορά (mention) το λογαριασμό της Heineken (heineken_gr), προσθέτοντας με δίεση (hashtag) το λεκτικό heinekensilverparties.H ανάρτηση της ιστορίας στο λογαριασμό του χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω συνεπάγεται την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, η οποία λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη έκαστου Συμμετέχοντα. Έκαστη ιστορία που αναρτάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο λογίζεται ως 1 συμμετοχή. Κάθε δε Συμμετέχων έχει δικαίωμα έως 1 συμμετοχές κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.Ρητά διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που το περιεχόμενο της φωτογραφίας ή της ιστορίας (story) εστιάζει σε τρίτο πρόσωπο, ο συμμετέχων βεβαιώνει ότι έχει λάβει την συναίνεσή του και η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σχετικώς, Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη μια συμμετοχή εάν κρίνει, κατά την ελεύθερη κρίση του, ότι οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή είναι αντίθετη στους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού.Για τη συμμετοχή Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
 6. Δώρα – Έπαθλα. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι δέκα (10) αιώρες Heineken Silver. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.
 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού (10 συνολικά) θα ανακηρυχθούν κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο (random.org) παρουσία συμβολαιογράφου.Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
  • Α. έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Instagram και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να μην θεωρήσει έγκυρη μια συμμετοχή, σε περίπτωση που η φωτογραφία έχει περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,
  • Β. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 5 ανωτέρω,
  • Γ. δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, και
  • Δ. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται, κατά περίπτωση, στον όρο 4 ανωτέρω.
 8. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους Συμμετέχοντες σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση στο Instagram του Instagram ονόματος χρήστη τους και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού μηνύματος, στo λογαριασμό τους στο Instagram, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους (ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email και τηλέφωνο επικοινωνίας) , ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος στo λογαριασμό τους στο Instagram , ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Instagram, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του (από τη σχετική κλήρωση) αναφορικά με το σύνολο των 10 κατά περίπτωση επιλαχόντων.
 9. Εμπορικά Σήματα -Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι οι φωτογραφίες που αναρτούν στο λογαριασμό που τηρούν στο Instagram στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, είτε είναι πρωτότυπα και μοναδικά δημιουργήματά τους και δεν ομοιάζουν με κανένα προγενέστερο ή σύγχρονο δημιούργημα τρίτου ούτε προσβάλλουν κάποιο σχετικό δικαίωμα σε άυλο αγαθό, απόλυτο και αποκλειστικό ή μη είτε αναρτώνται στο λογαριασμό τους κατόπιν σχετικής άδειας την οποία έχουν λάβει οι Συμμετέχοντες από τα πρόσωπα που έχουν τα σχετικά δικαιώματα επ’ αυτών.Οίκοθεν νοείται ότι με την ανάρτηση των φωτογραφιών στο λογαριασμό που τηρούν στο Instagram με σκοπό τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες μεταβιβάζουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο και τον τρόπο, να παρουσιάζει αυτές στο ευρύ κοινό, δια του λογαριασμού του Διοργανωτή στο Instagram. Για την εν λόγω παρουσίαση στο ευρύ κοινό των έργων τους, οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση έναντι του Διοργανωτή.Σε περίπτωση που η εμφάνιση των Συμμετεχόντων στις φωτογραφίες συνιστά «ερμηνεία», κατά την έννοια του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι Συμμετέχοντες ρητώς δια του παρόντος μεταβιβάζουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο και τον τρόπο, να παρουσιάζει την ερμηνεία αυτή στο ευρύ κοινό, δια του Instagram. Για την εν λόγω παρουσίαση στο ευρύ κοινό των έργων τους, οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση έναντι του Διοργανωτή. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος θεωρεί ότι στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες που παραβιάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του και προκειμένου ο Διοργανωτής να διακόψει την ανάρτηση των στοιχείων αυτών και να ακυρώσει τη σχετική συμμετοχή του Συμμετέχοντα, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να επικοινωνήσει σχετικώς με το Διοργανωτή.
 10. Περιορισμός Ευθύνης. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται μόνο στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.ο Διοργανωτής δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.Ο Διοργανωτής |έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας] ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή και των συνεργαζόμενων εταιρειών.Ο Διοργανωτής μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από το Διοργανωτή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Ο Διοργανωτής αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο www.heineken.com/gr/el/parties.
 12. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8012222222, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 9:00 έως τις 17:00.
 13. Προσωπικά Δεδομένα.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και, τη Διαφημιστική (ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς. Προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, για τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών της, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια, και η Διαφημιστική (ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας) είναι:
  • Για τους Συμμετέχοντες:, το Instagram ID, στοιχεία δημόσιου προφίλ Instagram, ονοματεπώνυμο, το περιεχόμενο του «story» συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
  • Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, αντίγραφο ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ηλικίας. Ρητά διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που το περιεχόμενο του «story» εστιάζει σε τρίτο πρόσωπο, ο συμμετέχων βεβαιώνει ότι έχει λάβει την συναίνεσή του και η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σχετικώς. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό. Τα ως άνω δεδομένα που αφορούν την συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό, θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια μέχρι την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των Δώρων εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.
 14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Instagram, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 16. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
 17. Σχέση με το Instagram. O Διαγωνισμός δεν χορηγείται από το Instagram, δεν υποστηρίζεται από αυτό, δεν διεξάγεται από αυτό ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.